Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Ενημέρωση τρέχοντων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, LEADER, κλπ)

Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση είναι  σημαντική προτεραιότητα της b-pro. Εφόσον έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας για την εύρεση χρηματοδοτικής ενίσχυσης για το επενδυτικό σας σχέδιο, η b-pro σας ενημερώνει διαρκώς για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα που σας αφορούν και ταυτόχρονα προ-αξιολογεί τη δυνατότητα ένταξης.

Η ενημέρωση είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα και ακολουθεί η σωστή προ-αξιολόγηση για το αν τηρείτε τις προϋποθέσεις ένταξης ώστε να μην γίνονται άσκοπες ενέργειες και σπατάλη χρημάτων και χρόνου.

Υποβολή Αιτήματος Ένταξης Έργων σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Εφόσον τηρείτε τις προϋποθέσεις ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, η b-pro αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης ένταξης του επενδυτικού σας σχεδίου. Οι ενέργειες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, σύνταξη και υποβολή του φυσικού φακέλου της πρότασης (όπου απαιτείται), επικοινωνία με την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Η αίτηση χρηματοδότησης είναι το σημαντικότερο βήμα για την επένδυσή σας και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να γίνονται στο σωστό χρόνο, έγκυρα και υπεύθυνα.

Παρακολούθηση – Ολοκλήρωση Έργων

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση αυτού ως και την ολοκλήρωσή του και τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης στο σύνολό της. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες αφορούν σε:  σωστή ενημέρωση για το πώς πρέπει να υλοποιηθεί το εκάστοτε έργο (επιλεξιμότητα και τρόπος υλοποίησης δαπανών, φυσικό αντικείμενο επένδυσης, κλπ), τήρηση φακέλου του έργου, υποβολή ενδιάμεσων αιτημάτων πληρωμής, υποβολή τελικού αιτήματος αποπληρωμής, υποστήριξη κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

Η υλοποίηση των ενταγμένων έργων υπάγεται σε συγκεκριμένους κανόνες και εφόσον ο πελάτης έχει λάβει την κατάλληλη ενημέρωση και έχει την υποστήριξη της επιχείρησης μας, δε θα έχει απολύτως κανένα κώλυμα κατά την υλοποίηση του έργου και την λήψη της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο σωστό χρόνο.