Διαγωνισμοί Δημοσίου

Ενημέρωση Τρεχόντων Διαγωνισμών Δημοσίου

Το πιο σημαντικό κομμάτι στους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα, είναι η έγκαιρη ενημέρωση για τους τρέχοντες διαγωνισμούς στους οποίους μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει προσφορά. Εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τον τομέα δραστηριότητας σας και τη γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος, θα λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση για όλους τους διαγωνισμούς που σας αφορούν.

Υποβολή Προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Η b-pro διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υποβολή προσφορών σε όλους τους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών βάση της κείμενης νομοθεσίας, διαθέτει όμως εξειδίκευση στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που είναι και πιο απαιτητικοί σε σχέση με τις πιο απλές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί , κλπ).

Η σωστή μελέτη και αποκωδικοποίηση της διακήρυξης, η γνώση του νομικού πλαισίου, η πληρότητα των δικαιολογητικών και της οικονομοτεχνικής προσφοράς αποτελούν τα βασικά συστατικά για μια επιτυχημένη προσφορά.

Μια πλήρης προσφορά έχει διπλά οφέλη καθώς αφενός εξασφαλίζει την επιτυχή συμμετοχή του διαγωνιζόμενου και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα να αποκλειστούν ανταγωνιστές που δε θα έχουν πληρότητα προσφοράς (ελλείψεις σε δικαιολογητικά, μη τήρηση απαιτήσεων διακήρυξης κλπ.).

Στην b-pro δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας, εφόσον το επιθυμούν, να ελέγχουμε και τις προσφορές των ανταγωνιστών-λοιπών συμμετεχόντων ως προς την πληρότητά τους και να προχωράμε στις απαιτούμενες ενέργειες (διαδικαστικές – νομικές) εφόσον απαιτείται.

Παρακολούθηση Πορείας Προσφοράς και Υλοποίησης

Μετά την υποβολή της προσφοράς, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της πορείας αυτής μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε: έλεγχο τεχνικής αξιολόγησης, έλεγχος πληρότητας προσφορών ανταγωνιστών, έλεγχο οικονομικής αξιολόγησης, υποβολή υπομνημάτων όπου απαιτείται, υποβολή ενστάσεων και λοιπών νομικών εγγράφων όπου απαιτείται, επικοινωνία με τον αρμόδιο δημόσιο φορέα διενέργειας, υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υπογραφή σύμβασης.

Η διαδικασία της υποστήριξης των πελατών μας κατά το στάδιο της αξιολόγησης μιας προσφοράς μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης, είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς τον προφυλάσσει από άστοχες πολλές φορές αποφάσεις των επιτροπών των αναθετουσών αρχών, του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσει συμμετέχοντες – ανταγωνιστές που δεν έχουν πληρότητα στην προσφορά τους και γενικά του διασφαλίζει στο μέγιστο τα οφέλη του από την εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης αναλαμβάνουμε και την υποστήριξή κατά την υλοποίηση του έργου – προμήθειας μέχρι και την ολοκλήρωση αυτού (π.χ επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, προγραμματισμός παραδόσεων, τιμολόγησης, κλπ).