Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Από το φθινόπωρο, αναμένεται να αρχίσουν να προκηρύσσονται δράσεις για τα πέντε τομεακά προγράμματα , συνολικού ύψους 12,8 δισ. ευρώ, που έχουν λάβει έγκριση.

Επί της ουσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», θα σηματοδοτήσουν την ενεργοποίηση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το νέο τομεακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ,έχει Προϋπολογισμός 3,9 δισ. ευρώ

Το «Ανταγωνιστικότητα» είναι το πρώτο τομεακό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δημόσια δαπάνη του ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+).

Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, σε συνέντευξή του στον «Ελευθερο Τύπο» της Κυριακής (31/07) είχε δηλώσει πως «οι δύο πρώτες προσκλήσεις για το “Ανταγωνιστικότητα” αναμένεται να δημοσιευθούν μέσα στο φθινόπωρο, φτάνοντας αθροιστικά το 1 δισ. ευρώ».

Το πρόγραμμα συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους, ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική του προγράμματος οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:

α) Ενίσχυση Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΤΠΑ).

β) Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ).

γ) Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ).

δ) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού (ΕΚΤ+).

Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος:

  • Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, στην τεχνολογική προσαρμογή,στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα.
  • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ενίσχυση της νέας – νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης – υιοθέτησης καινοτομιών.
  • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος.
  • Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜμΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
  • Ανάπτυξη – αναβάθμιση δομών, μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας.
  • Περιβαλλοντικές υποδομές – πράσινη ανάπτυξη.

Στις εμβληματικές δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», το «Equifund» και το «Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη».